Stanovy spolku

Článek 1

Název a sídlo spolku

Název: Radioklub OK2KYZ, z. s.

Sídlo: Štursova 346, 741 01 Nový Jičín – Žilina

Článek 2

Účel spolku

1.Radioklub OK2KYZ, z. s. (dále jen spolek) sdružuje své členy na základě společného zájmu o amatérské vysílání, radioamatérské sporty, elektrotechniku, elektroniku a technickou a sportovní činnost s tím spojenou.

2.Účelem spolku je naplňování společného zájmu jeho členů.

Článek 3

Hlavní a vedlejší činnost spolku

1.Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen.

2.Vedlejší hospodářskou činností spolku je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 4

Členství ve spolku

1.Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o přijetí člena rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

2.Člen spolku má právo:

a)účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)volit orgány spolku,

c)kandidovat ve volbě do orgánů spolku, je-li způsobilý k právním úkonům,

d)předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

e)podílet se na praktické činnosti spolku.

3.Člen spolku má povinnost:

a)dodržovat stanovy, respektovat rozhodnutí a plnit usnesení orgánů spolku,

b)aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)dodržovat radioamatérskou etiku, šířit a dbát na dobré jméno radioamatérů ve světě, jakož i na dobré jméno spolku,

d)aktivně se účastnit činností spolku a jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.Členství ve spolku zaniká:

a)doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,

b)úmrtím člena,

c)zánikem spolku,

d)vyloučením člena členskou schůzí,

e)případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5.Seznam členů spolku udržuje předseda spolku na základě evidence vzniku a zániku členství jednotlivých členů. Seznam členů je přístupný orgánům spolku.

6.Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

7.Člen, jemuž zaniklo členství ve spolku, je povinen do 14 dní vrátit k rukám předsedy veškerý zapůjčený majetek spolku, a uhradit způsobenou škodu.

Článek 5

Orgány spolku

1.Orgány spolku jsou:

a)členská schůze,

b)předseda.

Článek 6

Členská schůze

1.Členská schůze – schůze všech členů spolku – je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)volí předsedu spolku a odvolává jej,

c)schvaluje zprávu o činnosti spolku za uplynulé období,

d)určuje a schvaluje plány a cíle spolku na příští období,

e)schvaluje přihlášky nových členů, rozhoduje o vyloučení členů,

f)rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)rozhoduje o zániku spolku.

2.Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3.Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4.Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5.Členská schůze je usnášeníschopná, když je řádně svolána. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. O změnách stanov a zániku spolku rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných hlasů. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6.Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s článkem 6, odst. 3. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7.O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Článek 7

Předseda

1.Předseda je statutárním orgánem spolku a je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2.Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá následující den po dni volby.

3.Předseda je povinen:

a)svolávat zasedání členské schůze v souladu s článkem 6, odst. 3. těchto stanov,

b)vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

Článek 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1.V případě zániku spolku je jeho majetek rozdělen rovným dílem mezi členy spolku, kteří jsou ke dni rozhodnutí o zániku spolku jeho členy nejméně pět let.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1.Tyto stanovy ruší a nahrazují stanovy Radioklubu OK2KYZ, Nový Jičín, občanské sdružení.

2.Stanovy byly projednány a schváleny členskou schůzí spolku dne 10. prosince 2015.

V Novém Jičíně dne 10. prosince 2015